Disclaimer

Belangrijke juridische informatie

Smartmove.brussels wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. Door middel van smartmove.brussels stelt de belastingdienst een geheel van gegevens ter beschikking van het grote publiek.

De data die opgenomen zijn in smartmove.brussels zijn het resultaat van een aanzienlijk werk op het gebied van de uitwerking ervan, het nazien van de juistheid van de gegevens en de vormgeving voor wat betreft de inhoud.

Er wordt naar gestreefd om alle informatie up-to-date te houden. Als er desondanks fouten zouden blijven staan, worden ze na melding ervan rechtgezet.

Wettelijk verplichte vermeldingen

 • Identificatie van de verantwoordelijke uitgever:
  Dirk De Smedt
  Sint-Lazarusplein 2
  1210 Brussel
 • Identificatie van de technisch beheerder:
  Brussel Fiscaliteit
  Sint-Lazarusplein 2
  1210 Brussel

Afwijzing van aansprakelijkheid (disclaimer)

 • Klachten
  De gebruiker van de informatie op deze pagina's ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen de Belgische Staat of tegen om het even welke andere instantie die voor de gepubliceerde data gezorgd heeft worden ingediend.
 • Risico's
  De gebruiker verbindt er zich bovendien toe alle risico's die eigen zijn aan het gebruik van het systeem op zich te nemen. Dit houdt ook het risico in dat computers, software of gegevens beschadigd worden door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.
 • Geschillenregeling
  Elk geschil met betrekking tot smartmove.brussels en/of de inhoud ervan is onderworpen aan het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Hyperlinks

Het is mogelijk, zonder voorafgaandelijk toestemming, een rechtstreekse link aan te maken die verwijst naar smartmove.brussels.

Het is verboden de smartmove.brussels geheel of gedeeltelijk in een frame in te bedden (bijvoorbeeld de zogenaamde encapsulatietechniek) of om het even welke andere methode te gebruiken met de bedoeling het bronadres en de wettelijke vermeldingen te verbergen.

Verplichte vermeldingen inzake de bron van gegevens

De ordonnantie van 27 oktober 2016 gaat over het hergebruik van overheidsinformatie en -gegevens voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. De regels die hierna volgen moeten toegepast worden in het kader van het hergebruik van gegevens.

 • Voor niet-commerciële doeleinden:

De gebruiker dient te vermelden : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT + (korte of lange url van de internetpagina SMARTMOVE.BRUSSELS) + (de datum van de bijwerking van de gegevens).
De link SMARTMOVE.BRUSSELS moet worden verbonden met de url https://www.SMARTMOVE.brussels en moet ook klikbaar worden gemaakt.
Bijvoorbeeld : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT, WWW.SMARTMOVE.BRUSSELS, 2020 (voorbeeld met lange URL).

 • Voor commerciële doeleinden:

De gebruiker dient te vermelden : © GOB BRUSSEL FISCALITEIT + (de datum van de bijwerking van de gegevens) + (korte of lange url van de internetpagina vanwaar de gegevens afkomstig zijn).
De link moet worden verbonden met de url https://www.SMARTMOVE.brussels en moet ook klikbaar worden gemaakt.
Bijvoorbeeld: © GOB BRUSSEL FISCALITEIT, 2020, SMARTMOVE.BRUSSELS (voorbeeld met korte URL).

Reproductie en hergebruik van gegevens

Het hergebruik van gegevens is gratis.
Ook al is het gratis, toch zijn er beperkingen met betrekking tot het ophalen en het hergebruik van gegevens die afkomstig zijn van smartmove.brussels.

Auteursrechten en bescherming van de database

De wetgeving betreffende het auteursrecht (Wetboek van economisch recht, artikelen XI.164-171) maar ook betreffende de juridische bescherming van de databanken (Wetboek van economisch recht, artikelen XI.186-188), onder andere, wordt toegepast op de gehele database van smartmove.brussels en op de inhoud ervan.

Bij gebruik voor commerciële doeleinden zijn het hergebruik, het ophalen, het kopiëren of de reproductie van gegevens en van de informaticacode onderworpen aan een voorafgaandelijke aanvraag.

De persoon of de organisatie die gegevens hergebruikt die afkomstig zijn van smartmove.brussels mag deze niet wijzigen. Hij zal er ook op toezien dat de integriteit en de aard van het administratief document of de html/xml-code ervan wordt gerespecteerd.

De wijziging van de html-code is onderworpen aan een voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag.

Contact

Elke vraag dient u per mail te sturen naar info.fiscaliteit@fisc.brussels of per briefwisseling gericht aan:

Directie Juridische Zaken
Sint-Lazarusplein 2
1210 Brussel