Privacybeleid

Algemeen

Dit Privacybeleid beschrijft de manier waarop de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (hierna “Brussel Fiscaliteit”) uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van uw navigatie op smartmove.brussels.

Deze verwerking van de u betreffende persoonsgegevens gebeurt met inachtneming van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, en met name verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ‘AVG’).

Naast de informatie in dit beleid inzake gegevensbescherming kunnen ook generieke gegevens met betrekking tot de bescherming van de privacy worden geraadpleegd op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens die specifiek worden uitgevoerd bij de plaatsing van cookies, moet u ons Cookiesbeleid raadplegen.

Persoonsgegevens

In de zin van de privacywetgeving zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”, waarbij u ofwel direct kunt worden geïdentificeerd op basis van het betrokken gegeven, ofwel aan de hand van een identificator. In alle gevallen worden alleen de persoonsgegevens van natuurlijke personen beschermd: gegevens over rechtspersonen worden in de definitie niet bedoeld.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel Fiscaliteit, gelegen in Sint-Lazarusplein 2, 1210 Brussel, vertegenwoordigd door zijn directeur generaal, is de verwerkingsverantwoordelijke.

Net zoals elk ander overheidsorgaan heeft Brussel Fiscaliteit een functionaris voor gegevensbescherming met als belangrijkste taak controleren of Brussel Fiscaliteit de privacywetgeving naleeft. Hij is ook de contactpersoon bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Wilt u contact opnemen met deze persoon, stuur dan een mail naar het volgende adres: dpo.bf@fisc.brussels

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

De soorten gegevens die Brussel Fiscaliteit ontvangt en opslaat en de omvang ervan hangen af van de manier waarop u onze website en andere communicatieplatforms gebruikt.

Tot de meeste van onze pagina's kunt u toegang krijgen zonder op te geven wie u bent en zonder persoonsgegevens mee te delen.

In bepaalde gevallen vraagt Brussel Fiscaliteit u die gegevens om u specifieke diensten te kunnen leveren of u dingen te kunnen opsturen. De persoonlijke identificatiegegevens die u op die manier verstrekt, worden niet aan derden doorgegeven, behalve indien dat nodig is voor het uitvoeren van de gevraagde dienst. Brussel Fiscaliteit zamelt zelf geen persoonlijke gegevens in als ze niet vrijwillig worden verstrekt.

Door vrijwillig in contact te treden met Brussel Fiscaliteit (bijvoorbeeld via het contact formulier) verklaart u in te stemmen met het legitiem verzamelen van gegevens zoals naam en voornaam van de betrokken persoon, mailadres, telefoonnummer, inhoud van de boodschap, tijdstip (datum en uur), de aanhef van de e-mail en de eventuele fysieke adressen die erin worden vermeld evenals andere persoonlijke gegevens die u Brussel Fiscaliteit zou hebben verstrekt. 

Hoe gebruikt Brussel Fiscaliteit uw gegevens?

Brussel Fiscaliteit verspreidt noch verkoopt noch verhuurt gegevens over de gebruiker aan om het even wie maar gebruikt ze om meer inzicht te verwerven in wie de websites (met inbegrip van de sociale netwerken, blogs, forums, enz.), apps en andere technologische voorzieningen en communicatiemiddelen gebruikt. Ook gebruikt Brussel Fiscaliteit uw gegevens om u informatie te kunnen sturen waarop u geabonneerd bent of waarvan we denken dat ze u zou kunnen interesseren.

Doel van de verwerking van uw gegevens

Brussel Fiscaliteit verwerkt uw gegevens uitsluitend voor welbepaalde, uitdrukkelijk genoemde en legitieme doeleinden:

 • Voor het beheer van de relatie tussen Brussel Fiscaliteit en uzelf
 • Om de geboden inhoud te verbeteren op basis van informatie over wie hem raadpleegt en over de manier waarop die inhoud wordt geraadpleegd.
 • Om de doeltreffendheid en de gebruiksvriendelijkheid van smartmove.brussels en andere technologische voorzieningen te beoordelen en te verbeteren in het voordeel van onze (internet)gebruikers.
 

Bewaringsduur van uw gegevens

Brussel Fiscaliteit bewaart uw gegevens slechts voor een periode die niet langer duurt dan noodzakelijk is met het oog op de doelstellingen waarvoor ze worden verwerkt en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Mededeling van uw gegevens

Brussel Fiscaliteit kan uw gegevens meedelen aan zijn administraties en aan zijn partners voor het vervullen van precies dezelfde doelstellingen als de hierboven vermelde, mits het delen van de informatie behoorlijk en rechtmatig is om een welbepaald, uitdrukkelijk vermeld en legitiem doel te bereiken.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen die optreden in naam van Brussel Fiscaliteit of voor diens rekening, met het oog op verwerking in overeenstemming met de doelstellingen waarvoor ze werden verzameld.

Brussel Fiscaliteit vergewist zich ervan dat zijn eigen onderaannemers voor de vereiste bescherming instaan, d.w.z. dat hij de contractuele waarborg eist dat zijn onderaannemers uw gegevens uitsluitend zullen verwerken voor het toegelaten doel en met de vereiste discretie en beveiliging.

Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

De toegang tot uw gegevens is beperkt tot personeelsleden van Brussel Fiscaliteit en van haar onderaannemers die ze moeten kennen en die strikte vertrouwelijkheidsnormen naleven bij de verwerking van uw gegevens.

Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen heeft Brussel Fiscaliteit de hoogst mogelijke beveiligingsnormen in het leven geroepen en werkt hij uitsluitend met onderaannemers die daaraan eveneens onderworpen zijn.

Ondanks de middelen die worden ingezet om een betrouwbare website te maken, wil Brussel Fiscaliteit eraan herinneren dat het internet geen 100% veilige omgeving is. Bijgevolg aanvaardt Brussel Fiscaliteit geen aansprakelijkheid of waarborg met betrekking tot de veiligheid van uw gegevens wanneer zij via het internet circuleren.

Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie

Overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot het privéleven mogen persoonsgegevens uitsluitend worden overgedragen aan landen die een gelijkaardig beveiligingsniveau waarborgen en die bepalingen naleven die identiek of gelijkwaardig zijn aan die van de Europese privacyregelgeving.

Land, duur van de overdracht, bewaartermijn, aard van de gegevens en de precieze doelstellingen zijn criteria die geval per geval onderzocht moeten worden.

Brussel Fiscaliteit garandeert geen verwerking of opslag van gegevens te activeren in landen die niet dezelfde waarborgen kunnen bieden, behalve indien:

 • De betrokken persoon daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 • De overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (tussen de gebruiker en Brussel Fiscaliteit).
 • De overdracht noodzakelijk is voor de beëindiging of de uitvoering van een contract dat is afgesloten of nog af te sluiten is tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een derde in het belang van de gebruiker.
 • De overdracht noodzakelijk of wettelijk verplicht is (belangrijk publiek belang of publiek recht).
 • De overdracht plaatsvindt vanaf een openbaar register bedoeld om het publiek te informeren.

Rechten waarover u beschikt en de wijze waarop u ze kunt uitoefenen

Als betrokken persoon beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens, erkend door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG)

U heeft te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie van de u betreffende persoonsgegevens die onjuist zijn (artikel 16 AVG)

Indien u vaststelt dat de u betreffende persoonsgegevens bij Brussel Fiscaliteit onjuist zijn, kunt u een aanvraag indienen om de onjuiste gegevens te rectificeren. U kunt zelfs de aanvulling vragen van onvolledige persoonsgegevens.

Recht om u gegevens te laten wissen wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming hierin voorziet (artikel 17 AVG)

U kunt  vragen dat Brussel Fiscaliteit de u betreffende persoonsgegevens wist:

 • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Wanneer u uw toestemming waarop de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens door Brussel Fiscaliteit intrekt, op voorwaarde dat er geen andere rechtsgrond voor de gegevensverwerking is.
 • Wanneer u, in toepassing van artikel 21 van de AVG, bezwaar maakt tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn.
 • Wanneer de u betreffende persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • Wanneer de u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht, het Belgische of Brusselse recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 

Recht op beperking van de verwerking wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming hierin voorziet (artikel 18 AVG)

In een beperkt aantal gevallen kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen. Het betekent dat Brussel Fiscaliteit, in tegenstelling tot bij wissing van gegevens, uw persoonsgegevens blijft bijhouden, maar enkel met uw toestemming mag verwerken, met uitzondering van de opslag ervan.

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u hiertoe een verzoek indienen:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit
Directie juridische zaken en beroepen
Sint-Lazarusplein 2
1210 Brussel

Gelieve bij uw verzoek altijd een kopie van uw identiteitskaart te voegen. Indien u de rechten in naam van iemand anders zou uitoefenen, moet u ook het bewijs voorleggen dat u mag handelen in zijn naam.

Klachten en beroepen

Onverminderd eventuele andere administratieve of gerechtelijke beroepen, hebt u het recht om, indien u vindt dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt ook beroep aantekenen indien u vindt dat uw rechten werden geschonden doordat de verwerking van de persoonsgegevens een inbreuk is op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om een klacht in te dienen kunt u zich best rechtstreeks wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussels