Privacyverklaring - Inschrijving kandidaat-tester

Algemeen

U schreef zich in als (kandidaat-)tester voor de ontwikkeling van het regeringsproject 'SmartMove'. In het kader hiervan zal de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (hierna 'Brussel Fiscaliteit') persoonsgegevens verwerken die u hebt meegedeeld.

De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt met inachtneming van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, en met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ‘AVG’).

Het gegevensbeschermingsbeleid dat hier volgt, is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die Brussel Fiscaliteit verwerkt in het kader van uw inschrijving als kandidaat-tester van SmartMove. 

Persoonsgegevens

Volgens de privacywetgeving zijn persoonsgegevens 'alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon', waarbij die persoon ofwel direct kan worden geïdentificeerd op basis van het betrokken gegeven, ofwel aan de hand van een identificator.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke is de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, gelegen in Sint-Lazarusplein 2, 1210 Brussel, en vertegenwoordigd door zijn directeur-generaal. 

Net als elke andere overheidsinstantie heeft Brussel Fiscaliteit een functionaris voor gegevensbescherming. De belangrijkste taak van die persoon bestaat erin te controleren of Brussel Fiscaliteit de privacywetgeving naleeft. U kan met de functionaris contact opnemen via een e-mail naar dpo.bf@fisc.brussels.

Rechtmatigheid van de verwerking

Brussel Fiscaliteit mag in het kader van uw inschrijving als kandidaat-tester uw persoonsgegevens verwerken als u uw toestemming hiertoe geeft en dit op grond van artikel 6.1 a) van de AVG.

Door uw inschrijving te bevestigen, erkent u dat u uit vrije wil, duidelijk en éénduidig uw toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze privacyverklaring vermeld worden.

Als u niet akkoord meer zou zijn met de verwerking van de persoonsgegevens, mag u te allen tijde uw akkoord intrekken. Zodra u uw akkoord intrekt, stopt de verwerking van uw persoonsgegevens en worden de gegevens verwijderd.

Om uw akkoord in te trekken en niet langer op de lijst van kandidaat-testers te staan, stuurt u een aanvraag naar info@smartmove.brussels.

Doel van de verwerking

Brussel Fiscaliteit verwerkt uw gegevens om over een lijst te beschikken met personen die tester willen worden bij de ontwikkeling van de software en procedures voor de uitrol van SmartMove in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Omdat de aard van de testen nog niet vaststaat, dient de verwerking enkel maar om een lijst met kandidaat-testers bij te houden, eventueel op profiel gerangschikt (alleenstaand, gezin enz.), om hen opnieuw te kunnen contacteren bij het begin van de testfase en te vragen of ze ermee instemmen aan de test deel te nemen. Pas als op dat moment de kandidaat-tester bevestigt aan de test te willen deelnemen, worden zijn persoonsgegevens in dit kader verwerkt. Op dat moment wordt een nieuwe toestemming gevraagd. Er vindt een uitgebreidere verwerking van persoonsgegevens plaats dan de verwerking volgens deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Brussel Fiscaliteit?

Om u in te schrijven als kandidaat-tester bij Brussel Fiscaliteit, verzamelen en verwerken we onderstaande gegevens:

Gegevenscategorie
Lijst met gegevens in detail
Doel

Identiteitsgegevens

Naam
Voornaam

Identificatie

Contactgegevens

E-mailadres

Contact met u opnemen bij de start van de testfase

Persoonlijke kenmerken

Geboortejaar
Postcode
Soort beroepsactiviteit
Onderwijsniveau

De kandidaat-testers sorteren op profiel

Gezinssamenstelling

Aantal kinderen ten laste

De kandidaat-testers sorteren op profiel

Levenswijze

Gebruikte transportmiddelen

De kandidaat-testers sorteren op profiel

Welke verwerkingen voert Brussel Fiscaliteit uit op uw persoonsgegevens?

Op uw persoonsgegevens worden volgende verwerkingen uitgevoerd:

 • verzamelen
 • opslaan
 • structureren
 • bewaren
 • (desgevallend) bijwerken of wijzigen
 • raadplegen
 • gebruiken
 • (desgevallend) wissen
 

Bewaarduur van uw persoonsgegevens

Brussel Fiscaliteit bewaart uw persoonsgegevens:

 • Totdat u uw toestemming intrekt.
 • Standaard tot en met het begin van de testfase:
  • Als u niet aan de test deelneemt, worden de gegevens gewist als Brussel Fiscaliteit opnieuw met u contact opneemt en u aangeeft dat u niet aan de test zal deelnemen. Als Brussel Fiscaliteit geen contact met u opneemt om te vragen of u aan de test deel wil nemen, worden de gegevens gewist op het einde van de contactcampagne.
  • Als u aan de test deelneemt, worden de gegevens bewaard volgens de modaliteiten in het gegevensverwerkingsbeleid dat van toepassing is op de testing.
 

Ontvangers van uw persoonsgegevens en overdracht aan derden

Uw persoonsgegevens worden enkel binnen Brussel Fiscaliteit verwerkt. Enkel de volgende personen hebben toegang tot de gegevens:

 • De personeelsleden van de directie Klantenmanagement die instaan voor de communicatie tussen burgers en Brussel Fiscaliteit.
 • De personeelsleden van de directie Projecten en IT die instaan voor de opstelling van de testen van het project SmartMove.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld.

Veiligheidsbeleid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, neemt Brussel Fiscaliteit alle beveiligingsmaatregelen om te verhinderen dat uw gegevens verloren gaan, om te garanderen dat de toegang tot uw gegevens beveiligd is en beperkt blijft tot de personen die bevoegd zijn om ze te raadplegen, en om elk ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Welke rechten heeft u en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokken persoon beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens. Deze rechten zijn erkend door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG)

U moet kunnen controleren welke gegevens Brussel Fiscaliteit bewaart, waarom ze verzameld worden en hoe ze gebruikt worden. Daarom kunt u een aanvraag indienen, niet alleen om te weten of er persoonsgegevens van u verwerkt worden, maar ook om informatie in te winnen over het gebruik ervan: de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden meegedeeld of de bewaarduur van de persoonsgegevens.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens van u die onjuist zijn (artikel 16 van de AVG)

Als u vast zou stellen dat Brussel Fiscaliteit persoonsgegevens van u bewaart die onjuist zijn, kan u een aanvraag indienen om de foutieve gegevens recht te zetten. U kan ook vragen om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

Recht om uw gegevens te laten wissen wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming hierin voorziet (artikel 17 van de AVG)

U kunt vragen dat Brussel Fiscaliteit uw persoonsgegevens wist:

 • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Brussel Fiscaliteit intrekt, op voorwaarde dat er geen andere rechtsgrond voor de gegevensverwerking is.
 • Wanneer u in toepassing van artikel 21 van de AVG bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen dwingende gerechtvaardigde grond is om de verwerking verder te zetten.
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.
 • Wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit het Unierecht, het Belgische of het Brusselse recht.
 

Recht op beperking van de verwerking wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming hierin voorziet (artikel 18 AVG)

In een beperkt aantal gevallen kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen. Beperking wil zeggen dat Brussel Fiscaliteit — in tegenstelling tot bij wissing — uw persoonsgegevens blijft bewaren, maar dat uw toestemming vereist is voor elke andere verwerking dan deze die nodig is om de gegevens te kunnen bewaren. Daarnaast mogen de gegevens ook verwerkt worden om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen, om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

U kunt dit recht uitoefenen:

 • Wanneer de verwerking onrechtmatig gebeurt.
 • Wanneer Brussel Fiscaliteit uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u ze nog nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

U kunt dit recht ook uitoefenen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken in afwachting van een beslissing in verband met één van onderstaande rechten:

 • Recht op rectificatie: wanneer persoonsgegevens van u onjuist zijn, mag u vragen dat de verwerking wordt onderbroken terwijl Brussel Fiscaliteit uw aanvraag onderzoekt.
 • Recht van bezwaar: wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, mag u vragen dat de verwerking wordt onderbroken terwijl Brussel Fiscaliteit uw bezwaar onderzoekt.
 

Om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, dient u een aanvraag in

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit
Directie Juridische Zaken en Beroepen
Sint-Lazarusplein 2
1210 Brussel

Voeg bij uw aanvraag altijd een kopie van uw identiteitskaart. Als u handelt in naam van iemand anders, leg dan ook het bewijs voor dat u in diens naam mag handelen.

Klachten en beroepen

Als u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u naast andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U mag ook een gerechtelijk beroep aantekenen als u vindt dat uw rechten werden geschonden doordat de verwerking van uw persoonsgegevens niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet.

Om een klacht in te dienen, richt u zich rechtstreekst tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel